Gumawa ng akawnt


KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

Tuntunin at Kondisyon

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas

Termino at Kondisyon


Ang Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay imbakan o repositoryo ng mga impormasyon, saliksik, dokumentasyon, at iba pang mga kaugnay na pag-aaral sa wika at kultura ng mga pangkating etniko sa bansa.  Ang mga impormasyong matatagpuan dito ay bunga ng mga saliksik ng KWF sa pakikipagtulungan sa mga iskolar ng wika, akademiko, ahensiya ng pamahalaan, at institusyon.  Layunin nitong madaling maipaabot sa publiko ang mga datos at pag-aaral hinggil sa mga katutubong wika ng bansa.  

 


Ilan sa mga tampok na impormasyon na makikita sa Repositoryo ay ang onlayn na bersiyon ng Atlas ng mga Wika ng Filipinas na inilimbag ng KWF noong 2016. Naglalaman ito ng mga datos tungkol sa 130 wika ng bansa at mapa ng mga wika. Makikita rin dito ang mga awtput ng dokumentasyon sa wika at kultura ng ilang pangkating etniko sa bansa na sinimulan ng KWF noong 2015 at ipinagpatuloy noong 2018 sa pamamagitan ng Lingguwistikong Etnograpiya ng mga Wika ng Pilipinas. Mababasa rito ang mga manuskrito na naglalaman ng mga komprehensibong impormasyon tungkol sa wikang sinaliksik, mga video at audio ng panayam, at mga larawan. Ang ibang datos ay may restriksiyon at hindi maaaring ma-access onlayn bilang proteksiyon sa mga impormante at komunidad. Maaari lamang itong ma-access sa tanggapan ng KWF. Makikita rin dito ang sipi ng mga nabuong ortograpiya ng KWF, katuwang ang komunidad at iba pang institusyon.

 


Tinutukoy na “User” ang sinumang gagamit ng website na ito at “KWF” ang nagmamay-ari (kasama ang mga impormante, indibidwal, at komunidad na tampok) ng lahat ng datos na matatagpuan dito.  

 


Narito ang mga Tuntunin at Kondisyon ng KWF sa User ng website na ito: .

 

 1. Hinggil sa Nilalaman
  1. Ang multimedia na datos, mga paliwanag nitó, at mga nakasulat na impormasyon ay pag-aari ng mga informant at komunidad na kanilang kinabibilangan, mananaliksik, at ng KWF.
  2. Ang paggamit ng alinmang multimedia na datos, mga paliwanag nito, at mga nakasulat na impormasyon nang walang kaukulang pagsipì ay maituturing na plahiyo. Maaaring patawan ng parusa kapag napatunayang ginamit ang mga impormasyon nang walang pagkilala sa pinagmulan.
  3. Ang paggamit ng alinmang multimedia na datos, mga paliwanag nitó, at mga nakasulat na impormasyon para sa komersiyal na layunin at iba pa liban sa akademikong layunin ay maaaring maparusahan sa ilalim ng umiiral na mga batas sa Pilipinas.
  4. Ang multimedia na datos, mga paliwanag nitó, at mga nakasulat na impormasyon ay para lámang sa layuning akademiko at pangangailangan ng pangkating etniko. Kung mapatutunayang ginamit ng User labas sa layuning itinakda, maaaring magsampa ng reklamo ang KWF.
  5. Ang multimedia na datos, mga paliwanag nitó, at mga nakasulat na impormasyon na sensitibo ang nilalaman at/o walang pahintulot ng komunidad na ilathala onlayn ay maaaring maakses ng User sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot at pagpunta sa opisina ng KWF.
 2. Sa User
  1. Sa paggawa ng User ng kaniyang akawnt sa website, pinahihintulutan niya ang KWF na kolektahin, iproseso, at iimbak ang kaniyang mga datos para sa tracing ng aktibidad ng mga gumagamit nito.
  2. Ang pamemekè, pagnanakaw, at paggamit ng personal na impormasyon ng ibang indibidwal sa pag-sign up, kung mapapatunayan sa tracing ng aktibidad ay mabibigyan ng karampatang parusa alinsunod sa mga umiiral na batas ng Pilipinas.
 3. Sa KWF
  1. Tinitiyak ng KWF ang kumpidensiyalidad ng lahat ng personal na impormasyon ng mga User alinsunod sa Batas Republika Blg. 10173, o mas kilalang Data Privacy Act of 2012. Ang tanging may akses lamang sa mga personal na impormasyon ng mga User ay ang mga kawani ng Sangay ng Salita at Gramatika at gagamitin lamang sa tracing ng aktibidad ng mga User at wala nang iba.

Katunayan ng Pahintulot sa Pagproseso ng mga Personal na Datos

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay kinikilala ang kaniyang mga tungkulin sa ilalim ng Batas Republika Blg. 10173, o mas kilalang Data Privacy Act of 2012, hinggil sa pangongolekta, paggamit, pagpoproseso, pag-iimbak, at/o pagbubura ng personal na datos ng indibidwal. Bílang pagtalima sa Batas Republika Blg. 10173, ipinahahayag ang sumusunod na termino sa pagproseso ng personal na datos.

Kokolektahin ang inyong personal na datos tulad ng—subalit hindi limitado sa—pangalan, kasarian,  edad, petsa ng kapanganakan, trabaho, institusyong kinabibilangan, adres ng institusyong kinabibilangan, at numero ng telepono.    

Ang KWF, sa pamamagitan ng matutukoy na kawani, ang tanging mayroong karapatan na iproseso at iakses ang pisikal o birtuwal na kopya ng inyong personal na datos. Walang ikatlong panig ang pagkakalooban ng akses o bahagi ng personal na datos.

Ipatutupad ng KWF ang makatuwiran at angkop na pamantayan upang matiyak ang seguridad ng inyong personal na datos—pisikal o teknikal/birtuwal. Gayundin, ang mga karapatan at polisiya na itinatakda ng Batas Republika Blg. 10173.

Maaari kayong tumutol na iproseso; hilinging maakses; at/o iwasto, isapanahon, ipabura, o i-block ang inyong personal na datos.

Para sa button na ISUMITE

Sa aking pagklik sa “ISUMITE”, pinatutunayan kong wasto ang ibinigay na mga impormasyon; pinahihintulutan ko ang Komisyon sa Wikang Filipino na suriin at iproseso ang aking mga impormasyon; at sumasang-ayon ako sa mga Termino at Kondisyon sa paggamit ng website. 

Prompt matapos i-click ang ISUMITE

Pagbati! Natanggap namin ang iyong rehistrasyon. Hintayin ang email pagkaraang maaprubahan ang iyong akawnt. Kung hindi makíta ang email, subuking tingnan sa spam folder. 

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.