Previous
Next

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas

Ang Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay onlayn na imbakan ng mga impormasyon, saliksik, dokumentasyon, at iba pang mga kaugnay na pag-aaral sa wika at kultura ng mga pangkating etniko sa bansa.  Ang mga impormasyong matatagpuan dito ay búnga ng mga saliksik ng KWF sa pakikipagtulungan sa mga iskolar ng wika, akademiko, institusyon, ahensiya ng pamahalaan, at mga pinunò at kasapì ng mga katutubong pamayanang kultural.  Layunin nitóng madalîng maipaabot sa publiko ang mga datos at pag-aaral hinggil sa mga katutubong wika ng bansa. 

Isa sa mga tampok na impormasyon na makikíta sa Repositoryo ay ang onlayn na bersiyon ng Atlas ng mga Wika ng Filipinas na inilimbag ng KWF noong 2016.  Naglalaman ito ng mga datos tungkol sa tinatáyang 130 wika ng bansa at mapa ng mga wika.  Makikíta rin dito ang mga awtput ng dokumentasyon sa wika at kultura ng ilang pangkating etniko sa bansa na sinimulan ng KWF noong 2015 at ipinagpatúloy noong 2018 sa pamamagitan ng Lingguwistikong Etnograpiya ng Pilipinas.  Mababása rito ang mga manuskrito na naglalaman ng mga komprehensibong impormasyon tungkol sa wikang sinaliksik, mga video at audio ng panayam, at mga larawan.  Ang ibang datos ay may restriksiyon at hindi maaaring maakses onlayn bílang proteksiyon sa mga informant at komunidad.  Maaari lamang itong maakses sa tanggapan ng KWF.  Makikíta rin dito ang sipì ng mga nabuong ortograpiya ng KWF, katuwang ang komunidad at iba pang institusyon.  

Isa itong patuluyang proyekto ng KWF kayâ ang ilang mga wika ay hindi pa naidodokumento, may mga impormasyong maaaring magkaroon ng rebisyon, at patuloy pa itong idedebelop.  Para sa inyong mga mungkahi, i-click ang ‘Makipag-ugnay’ na tab sa itaas. 

Atlas ng mga Wika ng Pilipinas

Sinimulan ang proyektong ito noong 2014 sa pamamagitan ng pagsusuri ng datos mula sa mga naunang pag-aaral na sinundan ng serye ng pagbabalida ng datos sa iba-ibang panig ng bansa. Noong 2016, inilabas ang resulta ng pag-aaral na ito nang mailathala ang limbag na bersiyon ng Atlas ng mga Wika ng Filipinas, at ang katambal nitong Mapa ng mga Wika. Dito, ipinakita ang naitalâng 130 na Wika ng Pilipinas, pati ang iláng batayang datos hinggil sa mga ito.

Bukod pa sa halagang dala ng praktikalidad, layunin din ng Atlas na ipakita ang angking halaga ng mga katutubong wika ng bansa na ayon kay Fredrick Barth, isang eksperto sa sosyolingguwistika, ay isang mahalagang elemento sa pagkakakilanlan ng kultura (sinipi sa KWF, 2016).  Mahalaga rin ang mga wika dahil nagsisilbi itong daluyan ng kaalaman at pangunahing paraan ng ekspresyon ng kultura. Dagdag pa rito, na wika ang pangunahing sangkap na tinitingnang magpapaunlad sa sistema ng edukasyon sa bansa gaya ng isinasaad ng Seksiyon 4 ng Batas Republika 10533 na “Basic Education shall be delivered in languages understood by the learners as the language plays a strategic role in shaping the formative years of learners…” Batay din sa ilang pananaliksik, may positibong relasyon ang malakas na kaalaman sa wika at kultura, at ang pagkalahatang positibong kalusugan (Walsh, 2018). Isa lang ito sa mga kongkreto at positibong epekto ng wika at ng pag-aalaga dito.

Ang paglilipat ng mga impormasyon sa panibagong midyum na onlayn ay naglalayong mapadali at mapalawak pa ang akses ng higit na maraming Pilipino —mga katutubong may-ari ng wika, eksperto, mananaliksik, estudyante, at sinumang nagnanais na higit pang matuto at makilala ang napakaraming wika ng Pilipinas.

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komentaryo at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com 

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.