Agtâ Irayá

Agtâ Irayá ang tawag sa wika ng mga Agtâ na naninirahan sa silangang bahagi ng Lawa ng Buhi sa lalawigan ng Camarines Sur, partikular sa mga barangay ng Irayá (kilalá rin sa tawag na Del Rosario), San Buena, at Santa Elena. 

Bunga ng pakikisalamuha sa ibang grupo sa kanilang rehiyon, natutuhan na ng mga Agtâ Irayá ang mga wikang Bíkol at Rinkonada. Tinatayang siyamnapung porsiyento (90%) sa kanila ang nakauunawa ng Bíkol; limampung porsiyento (50%) ang nakauunawa ng Rinkonáda. Nakaiintindi rin silá ng Filipino lalo na iyong mga nakapag-aral.

Sa kasalukuyan, nása dalawa hanggang anim na porsiyento (2%–6%) na lámang ng mga Agtâ ang nagsasalita ng Agtâ Irayá. Ginagamit na lámang nilá ito kapag kapuwa Agtâ ang kausap. Kahit ang kabataan ay halos hindi na ito ginagamit at nása dalawang porsiyento (2%) na lámang sa kanila ang nakauunawa ng Agtâ Irayá.

1. Pangalan ng Wika Agtâ Irayá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta, Inagta Iraya, Itbeg Rugnot
3. Pangkat na gumagamit ng wika Agta
4. Sigla ng Wika Malubhang nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol, Coastal
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 113 (ang datos ay mula sa 20% percent sample households ng NSO noong 2010)
8. Lokasyon silangang bahagi ng lawa ng Buhi partikular sa barangay ng San Buena, Santa Elena, at Iraya (Del Rosario), Buhi, Camarines Sur
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon