Agtâ Isaróg

Agtâ Isaróg ang tawag sa wika ng grupo ng Agtâ na nakatira sa mga bayan na nakapalibot sa paanan ng Bundok Isaróg gaya ng Goa, Lagonoy, Ocampo, Sagnay, at Tigaon sa lalawigan ng Camarines Sur.  Agtâ, Inagtâ Isaróg, Inagtâ Partído, Isaróg Agtâ, at Agta Katubung ang iba pang tawag sa grupo at wika.

Bukod sa kanilang katutubong wika, marunong ang halos lahat ng Agtâ Isaróg ng wikang Bíkol at Bíkol Rinkonáda. Marunong din ang ilan sa kanila ng Filipíno at Inglés dahil sa pakikisalamuha sa mga dayo, turista, at sa mga nakatalagang sundalo sa lugar.

Sa kasalukuyan, iisang Agtâ Isaróg na lámang ang matatas na nakapagsasalita ng kanilang katutubong wika dahil mas sinasalita na ang wikang Bíkol at Bíkol Rinkonáda ng mga bagong henerasyon ng mga Agtâ Isaróg.

1. Pangalan ng Wika Agtâ Isaróg
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agtâ, Inagtâ Isaróg, Inagtâ Partído, Isaróg Agtâ, at Agta Katubung
3. Pangkat na gumagamit ng wika Agta
4. Sigla ng Wika Malubhang Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon
6. Mga kilalang wikain (dialects) wala
7. Populasyon 1 (KWF 2015)
8. Lokasyon Mga bayan na nakapalibot sa paanan ng Bundok Isaróg gaya ng Goa, Lagonoy, Ocampo, Sagnay, at Tigaon sa lalawigan ng Camarines Sur
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ Posibleng wala nang tagapagsalita. May mga nag-ulat na mayroon pang mga tagapagsalita nito na lumipat na ng tirahan.

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon