Alta

Álta ang tawag sa wika ng mga katutubong Álta na naninirahan sa lalawigan ng Aurora partikular sa Diteke sa bayan ng San Luis; sa Dianid sa bayan ng Dicapulo; sa Villa Aurora sa bayan ng Maria Aurora; at, sa Gabaldon at Casalabi sa bayan ng Dingalan. 

Iilang Álta na lámang ang nakapagsasalita ng wikang Álta, at ito ay ang nakatatandang miyembro ng komunidad na karaniwang nása 40 taóng gulang pataas. Karamihan sa mga batà ay hindi na natututuhan ang Álta dahil Tagálog at Ilokáno—mga maimpluwensiyang wika sa rehiyon—na ang nakagisnang wika nilá. Mayroon na ring mga natututo ng Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.*

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2016.

1. Pangalan ng Wika Alta
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Alta
4. Sigla ng Wika Matinding nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, Alta
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 291 pamilya (KWF 2016)
8. Lokasyon Dipaculao, Maria Aurora, Baler, San Luis, Diteke, Dianid, at Villa Aurora sa Aurora; Gabaldon at Dingalan sa Nueva Ecija
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

Lingguwistikong Etnograpiya ng Álta

Ortograpiya ng Wikang Álta

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon