Ási

Ási ang pangkalahatang tawag sa wika ng mga grupong Ási na naninirahan sa mga isla ng Banton, Odiongan, Cala­trava, Corcuera (isla ng Simara), at Concepcion (isla ng Sibale) sa lala­wigan ng Romblon.

Ang mga Ási ay mas kilalá ayon sa lugar na kanilang pinagmulan: tinatawag na Bantoánon ang mga Ási na mula sa Banton, Odyongánon ang mga mula sa Odiongan, Calatra­vanhón ang mga taga-Calatrava, at Sibalenhón ang mga taga-Sibale.

Bukod sa kanilang katutubong wika, karamihan sa mga Ási ay marunong rin ng wikang Tagalóg na lingua franca sa rehiyon. May ilan din na nakapagsasalita ng wikang Onhán. Iyong mga nakakapag-aral naman ay natututo ng Filipíno at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Ási
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bantoánon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bantoanon, Sibalenhon, Calatravanhon, Simaranhon, Odionganon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018) (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 75,498 (2015 PSA census Banton, Calatrava, Concepcion, Corcuera, Odiongan)
8. Lokasyon Banton, Corcuera, Concepcion, Calatrava, at Odiongan sa Romblon
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon