Ayta Magbukún

Ayta Magbukún ang katutubong wika ng mga Ayta Magbukún. Sinasalita ito sa 12 komunidad ng Ayta Magbukún na nasa lalawigan ng Bataan partikular bayan ng Abucay, Bagak, Dinalupihan, Limay, Mariveles, Morong, at Orion. 

Tinatayang nasa 50% ng kabuoang bilang mga Ayta Magbukún sa buong lalawigan ng Bataan ang itinuturing na passive bilingual. Ibig sabihin nito ay nakakaunawa sila ng wikang Ayta Magbukún, ngunit hindi nakapagsasalita nito.

Tagalog na rin ang wikang sinasalita sa bawat tahanan ng pamilyang Ayta Magbukún kaya Tagalog na rin ang unang wikang natututuhan ng kanilang kabataan.*

1. Pangalan ng Wika Ayta Magbukún
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ayta Bataan, Magbikin, Magbukún
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Magbukún
4. Sigla ng Wika Matinding Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018) -Nakatatandang henerasyon na lamang ang gumagamit ng wika
5. Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 141 household sa Bangkal (pagtataya ng mga namumuno sa komunidad noong 2020)
8. Lokasyon Brgy. Bangkal, Abucay, Bataan ang komunidad na may pinakamalaking bilang ng sambahayan na nasa 141. Pero, Brgy. Dangcol, Balanga, Bataan ang itinuturing na sentrong komunidad ng mga Ayta Magbukun dahil nasa Balanga ito na sentrong bayan ng Bataan.
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon