Filipino Sign Language

Filipino Sign Language o FSL ang tawag ng mga Binging Pilipino sa kanilang wika. Isa itong wikang senyas na tinatayang natural na umusbong mula pa noong 1590 sa Dulac, Leyte. Bilang wikang senyas, naiiba at wala itong direktang kaugnayan sa wikang Filipino na isang wikang pasalita. 
1. Pangalan ng Wika Filipino Sign Language
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) FSL, Wikang Senyas
3. Pangkat na gumagamit ng wika Filipino Deaf; Binging Pilipino
4. Sigla ng Wika
5. Klasipikasyon Wikang Senyas
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon
8. Lokasyon Buong Pilipinas
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon