Filipíno

Ang Filipíno ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Ito ang opisyal na wika ng bansa bukod sa wikang Ingles. Ito ang katutubong wika ng mga karamihan sa Metro Manila, Pambansang Punong Rehiyon, at iba pang urbanisadong lugar sa bansa. Ito rin ang unang wika ng tinatayang mahigit 28 milyong Pilipino at pangalawang wika naman ng mahigit 45 milyong Pilipino. 


Sa kapasiyahan Blg. 13-39, s. 2013 ng Lupon ng mga Komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino,  “Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon sa pabigkas at pasulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan.  Sapagkat isang wikang buháy, mabilis itong pinauunlad ng araw-araw at iba’t ibang uri ng paggamit sa iba’t ibang pook at sitwasyon at nililinang sa iba’t ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko ngunit sa paraang maugnayin at mapagtampok sa mga lahok na nagtataglay ng mga malikhaing katangian at kailangang karunungan mula sa mga katutubong wika ng bansa.”

1. Pangalan ng Wika Filipíno
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wikang Pambansa
3. Pangkat na gumagamit ng wika Filipino
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon Humigit-kumulang sa 73,000,000 (PSA 2014)
8. Lokasyon Buong Pilipinas
9. Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon