Ilokáno

Isa ang Ilokáno sa mga pangunahing wika sa Pilipinas at ikatlong pinakamalaking wika batay sa bílang ng mga tagapagsalita. Ito ang lingua franca sa Hilagang Luzon at ang pangunahing wika sa lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Cagayan. Sinasalita rin ito sa kalakhan ng rehiyon ng Lambak ng Cagayan at Cordillera Administrative Region bílang lingua franca. Tinatawag ng grupo ang kanilang sarili at wika sa parehong pangalan—Ilokáno—at sa ganitong pangalan rin silá kilalá ng mga tagalabas bagaman nagagamit din ang terminong Ilóko o Ilúku.  

Ilokáno ang unang wikang natutuhan ng mga batàng Ilokáno, at karaniwang ito na ang wikang kanilang gagami¬tin hanggang sa pagtanda kahit pa matutuhan ang ibang wika tulad ng wikang Filipíno at Inglés na kadalasang natututuhan mula sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Ilokáno
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Iloko
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ilokáno
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 8,074, 536 (NSO 2010 Pilipinas)
8. Lokasyon Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Cagayan, Pangasinan, Quirino, Isabela, Ifugao, Apayao, Kalinga, Mt. Povince, Nueva Vizcaya
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon