Inatá

Wikang Inatá ang katutubong wika ng mga Atá. Sinasalita ito sa apat na komunidad ng mga Atá sa lalawigan ng Negros Occidental partikular sa bayan ng Cadiz, Sagay, Calatrava, at Salvador Benedicto. 

 

Batay sa pagtataya ng mga namumuno sa komunidad ng Sityo Manara, halos nása 10% o 30 miyembro na lámang ang nakapagsasalita ng kanilang katutubong wika sa kanilang komunidad at karamihan dito ay mga nakatatandang miyembro na lamang ng komunidad. Sa kasalukuyan, Hiligaynon na ang wikang ginagamit ng kanilang komunidad sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Sa tahanan, Hiligaynon din ang wikang ginagamit ng mga pamilya sa kanilang komunidad. Kaya naman, ito na rin ang unang wikang natutuhan ng kanilang mga anak.*

 

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2015

1. Pangalan ng Wika Inatá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Atá
4. Sigla ng Wika Matinding Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018) -Nakatatandang henerasyon na lamang ang gumagamit ng wika
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 110 pamilya (Sa Sitio Manara batay sa KWF balidasyon 2019) Walang datos sa populasyon ng ibang komunidad.
8. Lokasyon Sitio Manara, Cadiz, Negros Occindental; Sitio Hidro, Sagay, Negros Occidental; Sitio Las Piñas, Calatrava, Negros Occ; Brgy. Bagong Silang, Salvador Benedicto (KWF dokumentasyon 2015)
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon