Inéte

Inéte ang tawag sa wika ng mga katutubong Áti na naninira­han sa bayan ng San Jose, Romblon; Brgy. Igcalawagan, Dao, Tobias, Fornier, Antique; at Cubay Sur, Aklan. Kilalá rin ang wikang Inéte sa tawag na Ináti.

Mataas ang pagtingin ng mga katutubong Áti sa kanilang wika, at patunay rito ang paggamit nilá ng wikang Inéte sa loob ng tahanan at sa kanilang komunidad. Gumagamit rin silá ng wikang Hiligaynón na lingua franca sa kanilang lugar. Ilan sa kanila, lalo na iyong mga nakapag-aral, ang marunong rin ng Filipíno at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Inéte
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ati, Inati, Bisaya
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ati
4. Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Inati
6. Mga kilalang wikain (dialects) Wala
7. Populasyon 18,000 Romblon
18,000 Antique
7,057 Aklan
(LEF 2018)
8. Lokasyon San Jose, Romblon; Sitio Pantad, Brgy. Igcalawagan, Dao, Tobias Fornier, Antique; Cubay Sur, Aklan
9. Sistema ng Pagsulat Wala
10. Iba pang talâ Wala

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon