Isináy

Ang Isináy ay ang wika ng mga katutubong Isináy na isa sa siyam na pangunahing grupong naninirahan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Matatagpuan silá partikular sa bayan ng Bambang, Aritao, at Dupax del Sur na itinuturing na sentro ng grupo.

Nakapaligid ang mga grupong Kalangúya, Ilokáno, Tagálog, Kapampángan, at Pangasinán sa lugar ng mga Isináy. Dahil dito, hindi maiwasang matutuhan nilá ang alinman sa wika ng mga nabanggit na grupo. Marunong din silá ng Ilokáno na rehiyonal na wika sa lalawigan. Natututuhan na rin ng mga batàng Isináy ang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.*

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2018

1. Pangalan ng Wika Isináy
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Isinai, Inmeyas
3. Pangkat na gumagamit ng wika Isináy
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South-Central Cordilleran, Central Cordilleran
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 12,528 indibidwal (2012 Ancestral Domain Areas Census Report) LE 2018
8. Lokasyon Dupax del Sur, Bambang, at Aritao lalawigan ng Nueva Vizcaya
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon