Ivatán

Ivatán ang tawag sa wika ng mga katutubong Ivatán na naninirahan sa mga isla ng Batanes, partikular sa mga bayan ng Batan, Sabtang, at Itbayat. Ang kilaláng varayti ng wikang ito, ang Itbayátën, ay sinasalita ng mga Ivatán sa Isla ng Itbayat. 

Ang Batanes ay ang pinakamaliit na lalawigan sa buong Pilipinas, at sa gayon ay ang lalawigang may pinakamaliit na bílang din ng populasyon. Bagaman maliit ang bílang, ang buong populasyon ng Batanes ay Ivatán ang wikang sinasalita. Siyamnapung porsiyento (90%)  naman ng populasyon na ito ay marunong ng wikang Filipíno.

1. Pangalan ng Wika Ivatán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ivatanen, Chirin nu Ibatan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ivatán
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Batanic
6. Mga kilalang wikain (dialects) Ivasayen (sinasalita sa Basco), Isamurungen (sinasalita sa Mahatao, Ivana, Uyugan, at Sabtang), at Itbayaten (sinasalita sa isla ng Itbayat)
7. Populasyon 17,246 (PSA 2015 Batanes) (LEF 2018)
8. Lokasyon Batanes
9. Sistema ng Pagsulat Latin-script/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon