Jáma Mapún

Ang Jáma Mapún ay ang wikang sinasalita sa isla ng Mapun (dáting Cagayan de Sulu o Cagayan de Tawi-tawi) ng mga katutubong Jáma Mapún. Sinasalita rin ito sa mga bayan ng Balabac, Bataraza, at Brooke’s Point sa lalawigan ng Palawan. 

Karamihan sa mga Jáma Mapún ay mulitilingguwal. Bukod sa wika ng mga karatig-grupo na Bahása Sug, Inglés, at Sáma, nakaiintindi at nakapagsasalita rin silá ng wikang Inglés. Sa kasalukuyan, tinatáyang nása 4,000 Jáma Mapún na lámang ang monolingguwal.

1. Pangalan ng Wika Jama Mapún
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sama Mapun
3. Pangkat na gumagamit ng wika Jama Mapun
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Samalan, Sulu-Borneo, Borneo Coast Bajaw
6. Mga kilalang wikain (dialects) wala
7. Populasyon 38,592 (NSO 2010 ARMM, R-IV-B)
8. Lokasyon isla ng Mapun (dating Cagayan de Sulu o Cagayan de Tawi-tawi) sa lalawigan ng Tawi-Tawi, gayundin sa Balabac, Bataraza, at Brooke’s Point sa lalawigan ng Palawan
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ Sinasalita rin sa lugar ang Bahasa Sug. Tinatáyang nasa 4,000 Jama Mapun ang monolingguwal

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon