Kaluyanën

Kaluyánën ang tawag sa wikang sinasalita ng mga Kaluyánën sa pulo ng Caluya sa lalawigan ng Antique. Kilalá rin ang grupo sa pangalang Kaluyánen, Kaluyánun, at Kaluyanhón. 

Semirara ang kilaláng diyalekto ng Kaluyánon, bagaman may iba pang mga wikang sinasalita sa ibang lugar na hawig dito, tulad ng wikang sinasalita sa Ilin (Iling), Ambulong, Tadlok, Sibalat, Banban, Alibog, at Maasin sa lalawigan ng Mindoro; at sa Batbatan at Maniguin (Maningning) sa bayan ng Culasi, Antique. 

Bukod sa Kaluyánën, marunong din ng wikang Hiligaynón ang mga Kaluyánën. Halos pantay lámang ang pagkatuto nilá sa kanilang unang wika na Kaluyánën at pangalawang wika na Hiligaynón.

1. Pangalan ng Wika Kaluyanën
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kaluyanon, Caluyanen, Caluyanon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kaluyanën
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Austronesian, Malayo-Polynesian, mga wikang Meso-Pilipínas, mga wikang Gitnang Pilipínas, mga wikang Kanlurang Bisayà, Kaluyánon
6. Mga kilalang wikain (dialects) Semirara
7. Populasyon Hindi tiyak ang bílang ng nagsasalita 30,046 populasyon ng Caluya (NSO 2010)
8. Lokasyon Isla ng Caluya, Antique
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon