Karáw

Ang Karáw ay ang wikang sinasalita ng katutubong pangkat ng parehas na pangalan na naninirahan sa barangay ng Ekip at Karao sa Bokod, Benguet. Madalas ay binabaybay ng mga katutubong Karáw ang pangalan ng kanilang wika at pangkat bílang “Karao” batay sa ispeling ng kanilang tinitirhan.

 

Bagamat itinatayang nása 1,825 lámang ang tagapagsalita ng Karáw, maituturing na masigla ito dahil halos lahat ng katutubong pangkat nito ay una pa ring natutuhan ang sarili nilang wika. Bukod pa rito, kasalukuyan ding ginagamit ang Karáw sa pagtuturo ng mga bátang Karaw sa Bokod, Benguet.*

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2018

1. Pangalan ng Wika Karáw
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Karao
3. Pangkat na gumagamit ng wika Karáw
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran, Nuclear Southern Cordilleran
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,825 (2016 DOH Bokod, Benguet; LEF 2018)
8. Lokasyon Brgy. Karao at Brgy. Ekip, Bokod, Benguet
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon