Kasiguránin

Kasiguránin ang wikang sinasalita ng grupong Kasiguránin na naninirahan sa bayan ng Casiguran sa lalawigan ng Aurora. Kasiguránin at Tagálog ang lingua franca sa Casiguran. Sabay na itinuturo ang dalawang wika sa mga batàng Kasiguránin hábang natutuhan nilá ang ilan sa mga wika ng mga grupong nakapalibot sa kanila gaya ng Agtâ at Ilokáno.

Sa mga paaralan, Filipíno at Inglés ang ginagamit na mga wikang panturo bagaman sinisiimulan nang gamítin ang wikang Kasiguránin sa pagtuturo sa mga batà bílang bahagi ng kurikulum ng edukasyon.

1. Pangalan ng Wika Kasiguránin
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kasiguránin
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeastern Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects) Wala
7. Populasyon 27,577 (2010 PSA census / LEF 2018)
8. Lokasyon Casiguran, Aurora
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon