Kinamigíng

Ang Kinamigíng ang wika ng mga katutubong Manóbo Kinamigín sa bayan ng Sagay at Guinsiliban sa Isla ng Camiguin. 

 

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Manóbo Kinamigín ng mga wikang Hiligaynón at Binisayâng Mindanáw. Natututuhan naman nilá ang Filipíno at Inglés mula sa paaaralan at sa pakikisa-lamuha sa mga dayo sa kanilang lugar.

1. Pangalan ng Wika Kinamigíng
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Manóbo Kinamigín, Kinamiguin, Kamigin
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Kinamigín
4. Sigla ng Wika Di-ligtas
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 66,941 (NSO 2010 R-X)
8. Lokasyon bayan ng Sagay at Guinsiliban sa isla ng Camiguin
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon