Malawég

Malawég ang tawag sa wikang sinasalita ng mga katutu­bong Malawég na naninirahan sa mga bayan ng Enrile, Piat, Rizal, at Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan, gayundin sa bayan ng Tabuk sa lalawigan ng Kalinga.

Sa bayan ng Rizal ang sentro ng grupo na pinaninirahan ng 10,000 hanggang 11,000 Malawég, at patuloy pa itong na­dadagdagan dahil sa intermarriage at paninirahan ng mga migrante sa kanilang lugar na di kalaunan ay natututo rin ng kanilang wika.

Bagaman kásamang naninirahan ng mga Malawég ang ibang grupo tulad ng mga Itáwes, Ibanág, Ilokáno, Agtâ, at Tagálog—na dahilan upang matutuhan nilá ang wika ng mga grupong ito—nanatiling mataas ang pagtingin nilá sa kanilang katutubong wika. Katunayan, Malawég ang unang wikang natututuhan ng mga batàng Malawég at ito rin ang ginagamit na wikang panturo sa mga paaralan.

1. Pangalan ng Wika Malawég
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Malawég
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Ibanagnic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 10,000+ (KWF 2015) 23,048 (NSO 2010 R-II, CAR)
8. Lokasyon Rizal, Tuguegarao, Enrile, at Piat, Cagayan at sa Tabuk, Kalinga
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon