Mamanwá

Mamanwá ang wika ng mga katutubong Mamanwá na naninirahan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, at sa Saint Bernard sa Katimugang Leyte. Kilalá rin ang mga Mamanwá sa tawag na Mamáwa, Mamanwá Negríto, at Minamanwá hábang tinatawag rin ang kanilang wika na Amamanúsa at Manmanwá. 

 

Bukod sa kanilang sariling wika, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Mamanwá ng wikang Surigawnón at Sebwáno na natutuhan nilá mula sa pakikisalamuha sa mga Bisayà at Surigawnón sa kanilang lugar. 

 

Karamihan sa mga Mamanwá ay hindi marunong magsalita ng Filipíno at Inglés. Iilan lámang sa kanila ang nakapagsasalita ng mga wikang ito, at silá iyong mga nakapag-aral at nakadadalo sa mga pagtitipon sa labas ng kanilang komunidad.

1. Pangalan ng Wika Mamanwá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Minamanwa, Amamanúsa
3. Pangkat na gumagamit ng wika Mamanwá
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 203,200 (NSO 2010 R-VIII, R-XIII)
8. Lokasyon Surigao del Norte, Agusan del Norte, Southern Leyte
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon