Manóbo Dulángan

Manóbo Dulángan ang tawag sa wika at grupo ng mga katutubong Manóbo Dulángan sa Sultan Kudarat at sa ilang bayan ng Maguindanao. Pinakamalaki ang bílang ng grupo sa lalawigan ng Sultan Kudarat, partikular sa mga bayan ng Senator Ninoy Aquino, Lebak, Palimbang, Kalamansig, Esperanza, at Bagumbayan. 

 

Kadalasang Manóbo Dulángan ang unang wikang natututuhan ng mga batàng Manóbo Dulángan. Ngunit dahil napaliligiran ng ibang etnolingguwistikong grupo tulad ng mga Tëduráy, Magindanáwon, at Tíbolí, gayundin ng mga dayong Ilónggo, Ilokáno, Bisayà, at Tagálog, hindi maiwasang matutuhan nilá ang mga wika ng mga grupong ito. Mangilan-ngilan rin sa kanila ang natututo na ng Ingles dahil ginagamit itong wikang panturo kasáma ng Manóbo Dulángan at Filipíno.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Dulángan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Dulangan
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 23,772 (NSO 2010 R-XII, ARMM)
8. Lokasyon Sultan Kudarat partikular sa bayan ng Sen. Ninoy Aquino, Lebak, Palimbang, Kalamansig, Esperanza, at mangilan-ngilan sa Bagumbayan; ilang bayan sa Maguindanao
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon