Manóbo Kalamansíg

Ang Manóbo Kalamansíg ay ang wika ng isang maliit na grupo ng mga katutubong Manóbo na tinatawag sa parehong pangalan. Sila ay naninirahan sa Barangay Paril sa bayan ng Kalamansíg, Sultan Kudarat.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Kalamansíg
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Kalamansíg
4. Sigla ng Wika Matinding Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 470 pamilya
8. Lokasyon Brgy. Paril, Kalamansig, Sultan Kudarat
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon