Manóbo Matigsálug

Manóbo Matigsálug ang tawag sa wika ng mga katutubong Manóbo Matigsálug na naninirahan sa Davao Matigsálug ay ginagamit ng mga katutubong Manóbo Matigsálug na nakatira malapit sa Salug River. Matatagpuan sila sa Lungsod Davao, Davao del Sur, Davao del Norte, Hilagang Cotabato, at Bukidnon. 

 

Naituturo pa rin ng mga magulang ang wikang Manóbo Matigsálug sa kanilang mga anak, subalit ang mga kabataan na nalayo sa kanilang komunidad para mag-aral ay hindi na masyadong nagsasalita nitó. Ginagamit na rin ang wikang Manóbo Matigsálug sa bílang wikang panturo sa mga paaralan.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Matigsálug
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Matigsálug
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Matigsálug
4. Sigla ng Wika Di-Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, South, Ata-Tigwa
6. Mga kilalang wikain (dialects) Kulamen
7. Populasyon 28,942 (NS) 2010 R-X, R-XI, R-XII)
8. Lokasyon Lungsod Davao, Davao del Sur, Davao del Norte, Hilagang Cotabato, Bukidnon
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon