Menuvú

Ang Menuvú ay ang wika ng mga katutubong Menuvú na naninirahan sa lalawigan ng Bukidnon. Isa silá sa pitóng pangunahing grupo sa lalawigan at matatagpuan partikular sa mga bayan ng Pangantucan at Kalatungan na itinuturing na sentro ng grupo. May mga grupo rin ng Menuvú sa mga lalawigan ng Davao, Butuan, Cotabato, at Surigao. 

 

Kasámang namumuhay ng mga Menuvú sa paligid ng Bundok Kalatungan ang mga grupo ng Talaandíg, Higaúnon, at Manóbo Matigsálug kayâ hindi maiwasang matutuhan nilá ang wika ng mga grupong ito. Gayumpaman, nananatiling mataas ang pagtingin ng mga Menuvú sa kanilang katutubong wika. Sa katunayan, nananatili siláng monolingguwal hanggang sa matutuhan nilá ang Binisayâng Mindanáw—isa sa mga wikang panturo kasabay ng Filipíno at Inglés—pagtuntong nilá sa eskuwelahan. Nakaiintindi at nakapagsasalita rin silá ng mga wikang Binúkid at Mëranaw. 

 

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2018

1. Pangalan ng Wika Menuvú
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Minenuvú
3. Pangkat na gumagamit ng wika Menuvú
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, South, Obo
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 6,340 (Pangantucan MPDO CBMS Survey 2015–2016) LE 2018
8. Lokasyon Pangantucan, Bukidnon
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon