Paránan

Paránan ang tawag sa wika ng grupong Paránan na naninirahan sa Palanan, Isabela. Sinasalita rin ang wikang ito sa sa bayan ng Divicalan sa silangang baybáyin ng lalawigan. 

Bukod sa kanilang katutubong wika, marunong rin ang mga Paránan ng Ilokáno na natutuhan nilá mula sa pakikisalamuha sa mga grupong ito sa kanilang lalawigan. Natututuhan na rin nilá ang Filipíno at Inglés mula sa paaralan at sa eksposyur sa midya.

 

1. Pangalan ng Wika Paránan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Palanan, Palanenyo
3. Pangkat na gumagamit ng wika Paránan
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeastern Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 16,348 (NSO 2010 R-II)
8. Lokasyon Bayan ng Palanan at Divilacan, Isabela
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon