Porohánon

Ang Porohánon ay ang tawag sa wika ng grupong Porohánon na naninirahan sa Isla ng Camotes sa lalawigan ng Cebu. Tinatawag din ng mga tagalabas ang wikang ito sa pangalang Kamótes o Camotes Visayan. 

Kalahati ng populasyon ng Isla ng Camotes ay nagsasalita ng wikang Porohánon. Bukod dito, sinasalita rin sa isla ang Filipíno at Inglés na natututuhan ng mga Porohánon mula sa paaralan at sa eksposyur sa midya.

1. Pangalan ng Wika Porohánon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Camotes Visayan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Porohánon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern LuzonGreater Central Philippines, Central Philippine, Bisayan, Central, Peripheral
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon Walang tiyak na bilang ng nagsasalita (33,357 populasyon ng isla ng Poro, Cebu NSO 2010)
8. Lokasyon Poro, Cebu
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon