Ratagnón Mangyán

Ratagnón Mangyán ang tawag sa wika ng mga Ratagnón Mangyán na naninirahan sa lalawigan ng Occidental Mindoro, partikular sa Barangay Tanyag sa bayan ng Calintaan at Barangay San Nicolas sa bayan ng Magsaysay. Kilalá rin ang mga Ratagnon Mangyan sa tawag na Latagnon at Datagnon.

Bukod sa wika ng mga karatig-grupo ay natutuhan rin ng mga katutubong Ratagnón Mangyán ang Filipino at Ingles na ginagamit na wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Ratagnón Mangyán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Datagnon, Latagnon, Aradigi
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ratagnón Mangyán
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West, Kuyan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,006 (NSO 2010 R-IVB)
8. Lokasyon Brgy. Tanyag sa bayan ng Calintaan at Brgy. San Nicolas sa bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon