Rinkonáda

Rinkonáda ang tawag sa wikang sinasalita sa mga bayan ng Bato, Nabua, Bula, Bulatan, Baao, at Lungsod Iriga sa lalawigan ng Camarines Sur. Kilalá rin ito sa tawag na Bíkol Iríga at Bíkol Rinkonáda. 

Mataas ang pagtingin ng mga taga-Rinconada sa kanilang wika. Ito ang kanilang unang wikang natutuhan, kasunod ang Bíkol na wikang panrehiyon sa Bicol. Natutuhan din nila ang Filipino at Ingles mula sa paaralan at sa eksposyur sa midya.

1. Pangalan ng Wika Rinkonáda
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bikol Rinconada
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bikolano, Rinkonáda
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippines, Central Philippine, Bikol, Inland
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 406,969 ang kabuoang bilang ng populasyon ng mga bayan sa Rinconada (NSO 2015)
8. Lokasyon Baao, Balatan, Bato, Bula, Nabua, at Lungsod Iriga sa Camarines Sur
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon