Sinadánga

Sinadánga ang wikang sinasalita ng mga katutubong Isadánga na naninirahan sa Sadanga, Mountain Province. 

Sinadánga ang pangkalahatang wika sa bayan ng Sadanga na binubuo ng sumusunod na barangay—Anabel, Belwang, Betwagan, Bekigan, Poblacion, Sacasacan, Saclit, at Demang—bagaman nagkakaiba-iba ang paraan ng pagsasalita nitó sa mga barangay kung kayâ may mga umusbong nang varayti ng wikang ito. Bukod dito, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ng Filipíno at Inglés ang mga Isadánga dahil sa edukasyon at impluwensiya ng Simbahang Katolika sa kanilang lugar. Marunong rin ng Ilokáno ang mga Isadánga dahil ito ang lingua franca sa lalawigan.

1. Pangalan ng Wika Sinadánga
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Isadanga
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Nothern Luzon, Meso Cordilleran, Nuclear Cordilleran, Bontoc-Kankanay
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 9,181 populasyon ng Sadanga (NSO 2010)
8. Lokasyon Sadanga, Mountain Province
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon