Umajamnón

Ang Umajamnón ay ang wika ng mga katutubong Umajamnón na naninirahan sa Bukidnon partikular sa mga bayan ng San Fernando at Cabanglasan—na sentro ng mga Umajamnón—at sa ilang bahagi ng Davao del Norte at Agusan del Sur.  

Umajamnón ang lingua franca sa lugar ng mga Umajamnón ngunit dahil napaliligiran ng ibang etnolingguwistikong grupo tulad ng mga Higâunon, Manóbo Tigwahánon, Manóbo Matigsálug, at Binúkid, hindi maiwasang matutuhan ng mga katutubo ang mga wika ng mga grupong ito. Bagaman ang sariling katutubong wika ang unang wikang natututuhan ng mga Umayamnón, natututo na rin silá ng ibang wika dahil sa eksposyur sa ibang kultura. Unti-unti na ring natututo ang mga nakapag-aaral na batàng Umayamnón ng Filipíno at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Umajamnón
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Umayamnón
3. Pangkat na gumagamit ng wika Umajamnón
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, East
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon Walang tiyak na bilang
8. Lokasyon Cabangsalan at San Fernando, Bukidnon
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon