Yógad

Yógad ang tawag sa wika ng mga katutubong Yógad na isa sa mga pangunahing grupo sa lalawigan ng Isabela at naninirahan partikular sa bayan ng Echague, Jones, at Sierra Madre

Sa bayan ng Echague matatagpuan ang sentro ng grupo na pinanirahan ng pinamalaking bílang ng mga Yógad. Para sa mga tagalabas, lalo na sa mga Ilokáno, kilalá rin ang mga Yógad sa tawag na Kaggi. Ilokáno ang rehiyonal na wika sa lalawigan kung kayâ kasabay ng pagkatuto ng kanilang katutubong wika, natututuhan din ng mga batàng Yógad ang Ilokáno. Bukod dito, marunong rin ang karamihan sa kanila ng wikang Filipino at Ingles.

1. Pangalan ng Wika Yógad
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Yógad
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 16,000 (2015 Census, Echague Isabela; LEF 2018)
8. Lokasyon Echague, Isabela
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon