Áyta Mag-indí

Ang Ayta Mag-indi ay wikang sinasalita ng katutubong pangkat ng parehas na pangalan na naninirahan sa kabundukan ng Pampamga at Zambales. Sa kasalukuyan, mayroon nang lupaing ninuno ang mga Ayta Mag-indi sa bayan ng Floridablanca at Porac sa Pampanga.

Tinatayang mayroon pang 519 pamilya/sambahayang Ayta Mag-indi sa buong bansa. Bilang isa sa mga wika ng katutubong pangkat na may maliit na populasyon, ang Ayta Mag-indi ay itinuturing ng KWF na isa sa mga wikang mahalagang mapangalagaan upang hindi ito maglaho.*

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2016

1. Pangalan ng Wika Ayta Mag-indi
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Mag-Indi Sambal, Indi Ayta
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Mag-Indi
4. Sigla ng Wika Matinding Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 519 pamilya (KWF 2016)
8. Lokasyon Brgy. Nabuclod, Floridablanca, Pampanga
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon