Bahása Sug

Bahása Sug ang tawag sa wika ng mga Tausúg na isa sa pinakamalaking pangkat na naninirahan sa arkipelago ng Sulu, partikular sa bayan ng Jolo; gayundin sa Lungsod Isabela, Lantawan, at Lamitan sa Basilan; Tawi-tawi; Zamboanga del Norte; Zamboanga Sibugay; Zamboanga del Sur; Lungsod Zamboanga; Cotabato; at, Hilagang Palawan. May ilang grupo rin na gumagamit nitó sa labas ng bansa tulad noong mga nása Sabah, Malaysia at Hilagang Kalimantan, Indonesia. 

Nása 50% ng populasyon ng Sulu ang Bahása Sug lámang ang wikang sinasalita, hábang ang natitirá ay nahahati sa populasyon ng mga nakapagsasalita ng wika ng mga kalapit na  grupo tulad ng Chabacano at Maláy. Natututo rin ang karamihan ng Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Bahasa Súg
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Tausug
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tausug
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, South
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,226,601 sa Filipinas (NSO 2010)
8. Lokasyon mga bayan ng Sulu, Tawi-tawi, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Cotabato, Hilagang Palawan
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon