Binaták

Ang Binaták ay isang wikang Áyta na sinasalita ng grupong Bátak na naninirahan sa Palawan, partikular sa mga komunidad ng Babuyan, Maoyon, Tanabag, Langogan, Tagnipa, Caramay, at Buayan. Kilalá rin ang wikang ito sa tawag na Babúyan, Palawán Bátak, at Tinitiyanés.

1. Pangalan ng Wika Binaták
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Babuyan, Palawan Batal, Tinitianes
3. Pangkat na gumagamit ng wika Batak
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Palawanic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 602 (NSO 2010 R-IV-B)
8. Lokasyon Brgy. Babuyan, Maoyon, Tanaba, at Langogan, Puerto Princesa, Palawan; Brgy Caramay, Roxas sa Palawan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon