Boînën

Boînën ang tawag ng mga katutubong Buhînon sa kanilang wikang sinasalita. Matatagpuan silá sa bayan ng Buhî sa lalawigan ng Camarines Sur. 

“Ligtas”  ang wikang Boînën sapagkat  ito ang ginagamit ng lahat ng henerasyon sa loob ng tahanan at sa buong komunidad.  Ito rin ang unang wikang natututuhan ng kabataan at ginagamit na rin ngayon sa loob ng paaralan. 

Bukod sa wikang Boînën, marunong ang halos lahat ng Buhînon ng wikang Bíkol Rinkonáda at Bíkol. Marunong din ang ilan sa kanila ng Filipíno at Inglés dahil sa pakikisalamuha sa mga dayo at turista sa lugar, at sa midya.

1. Pangalan ng Wika Boînën
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Buhînon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Buhînon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol, Inland
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 77,143 (PSA 2015 – Buhi)
8. Lokasyon bayan ng Buhi, Camarines Sur
9. Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon