Inabaknón

Ang Inabaknón ay ang wika ng mga Kapulényo sa isla ng Capul sa Samar. Kilalá rin ang wikang ito sa tawag na Abaknón, Sáma, at Minuslím. 

Masigla at mabisang ginagamit ang wikang Inabaknón sa iba’t ibang larang tulad sa relihiyon at kalakalan. Ang 14,000 na Abaknôn ay multilingguwal at marunong din ng wikang Filipíno, Inglés, Waráy, Bíkol, at Sebwáno.

1. Pangalan ng Wika Inabaknón
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Abaknon, Abaknon Sama, Capuleño
3. Pangkat na gumagamit ng wika Capuleño o Abaknón
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Samalan
6. Mga kilalang wikain (dialects) wala
7. Populasyon 14,000 (KWF 2014 R-VIII)
8. Lokasyon Capul, Hilagang Samar
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon