Kabaliánon

Kabaliánon ang tawag sa wika ng mga katutubong Kabaliánon na naninirahan sa ilang komunidad sa bayan ng San Juan sa Katimugang Leyte. 

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Kabaliánon ng Sebwáno na rehiyonal na wika sa lugar. Marunong din silá ng wikang Filipíno at Inglés, na kasabay ng Sebwáno ay ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Kabaliánon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kinabalian
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kabaliánon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippines, Central Philippines, Bisayan, Central, Warayan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 12,679 (NSO 2015 San Juan, Katimugang Leyte)
8. Lokasyon San Juan, Katimugang Leyte
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon