Manóbo Arománën

Manóbo Arománën ang tawag sa wika at grupo ng mga Manóbo na naninirahan sa mga bayan ng Carmen, Libungan, Midsayap, Pikit, Banisilan, Matalam, Kabacan, President Roxas, Pigcawayan, Libungan, at Alamada sa Hilagang Cotabato. 

 

Iilang Manóbo Arománën na lámang ang nanatiling monolingguwal, at ito ay ang nakatatandang henerasyon na patúloy pa ring nabubuhay sa mga liblib na lugar ng rehiyon at hindi naaabot ng mga wika ng mga kalapit na grupong etnolingguwistiko tulad ng Magindanáwon sa hilaga, Mëranáw sa timog, Mënuvú Úbo sa silangan, Manóbo Matigsálug sa kanluran, Ilónggo, at Ilokáno. 

 

Ang mga kasalukuyan at nakabábatàng henerasyon naman ay nakaiintindi at nakapagsasalita, bukod pa sa mga wika ng mga kalapit na grupo, ng Binisayâng Mindanáw, Hiligaynón, at Filipino. Iyong mga nakapag-aaral ay natututo na rin ng wikang Inglés.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Arománën
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Arománën
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 5,714 (NSO 2010 R-XII)
8. Lokasyon Hilagang Cotabato (bayan ng Carmen, Libungan, Midsayap, Pikit, Banisilan, Matalam, Kabacan, Pres. Roxas, Pigcawayan, Libungan, at Alamada)
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon