Manóbo Ilyánen

Manóbo Ilyánen ang tawag sa wika ng mga katutubong Manóbo Ilyánen na naninirahan sa mga bayan ng Pikit, Aleosan, Midsayap, Libungan, Pigkawayan, Alamada, Banisilan, Carmen, President Roxas, Antipas, Arakan, Matalam, at Kabaca sa lalawigan ng Cotabato. Arakan, Livungaen, at Pulangiyan ang mga kilaláng diyalekto ng wikang ito. 

 

Bukod sa Manóbo Ilyánen, marunong din magsalita ang mga katutubo ng Binisayâng Mindanáw, Filipíno, at Inglés. Natututuhan nilá ang Binisayâng Mindanáw mula sa pakikihalubilo sa ibang grupo hábang natututuhan naman nilá ang Filipíno at Inglés sa bílang asignatura at mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Ilyánen
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Ilyánen
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, West
6. Mga kilalang wikain (dialects) Manobo Ilyanen ay Arakan, Livungaen, at Pulangiyan
7. Populasyon 1,992 (NS 2010 R-XII)
8. Lokasyon bayan ng Pikit, Aleosan, Midsayap, Libungan, Pigkawayan, Alamada, Banisilan, Carmen, Pres. Roxas, Antipas, Arakan, Matalam, Kabaca sa lalawigan ng Cotabato
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon