Agtâ Dumágat Casigúran

Ang Agtâ Dumágat Casigúran ay ang wika ng grupong Agtâ Dumágat Casigúran na naninirahan sa lalawigan ng Aurora, partikular sa bayan ng Dinalungan, Casiguran, at Dilasag (DICADI); at sa bayan ng Palanan, Isabela. Kilalá rin ang mga Agtâ Dumágat Casigúran sa tawag na Dumágat. 

Bukod sa kanilang katutubong wika, marunong rin ang mga Dumágat ng wikang Tagálog na lingua franca sa lalawigan. Natututuhan rin nilá ang wika ng mga kalapit na grupo tulad ng mga Kasiguránin at Ilokáno. Ang nakababatàng henerasyon naman, lalo na iyong mga nakapag-aral ay marunong ng Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Agtâ Dumágat Casigúran
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta Kasiguran
3. Pangkat na gumagamit ng wika Agta Dumagat Casiguran
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeast Luzon, Northern
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1, 227 (NSO 2010 R-III)
8. Lokasyon Dinalungan, Casiguran, at Dilasag sa Aurora; Palanan, Isabela
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon