Áyta Mag-ántsi

Áyta Mag-ántsi ang tawag sa wika ng grupong Áyta Mag-ántsi na naninirahan sa bayan ng Capas, Tarlac, partikular sa Sitio Flora sa Barangay Cut-Cut II; Sitio Binyayan sa Barangay O’ Donnel; Sitio Tarukan sa Barangay Maruglo; at Sitio Pilien sa Barangay Santa Juliana. Ginagamit din ito sa ilang bahagi ng Palayan, Nueva Ecija; Sitio Kanaynayan at Barangay Balaybay sa bayan ng Castillejos, Zambales; at, sa Lungsod Olongapo, Zambales. Kilalá rin ang grupong ito sa tawag na Pagmimiha. 

Áyta Mag-ántsi ang unang wikang natututuhan ng mga batang Áyta Mag-ántsi hanggang sa mag-umipsa siláng mag-aral—na karaniwang sa edad sampu 10 pataas—at matuto ng ibang wika. Dito at sa labas ng komunidad nilá natututuhan ang wika ng mga kalapit na grupo tulad ng Tagálog, Ilokáno, Kapampángan, at Sambál. Natututuhan din nilá ang Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Áyta Mag-ántsi
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ayta Mag-anchi
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Mag-antsi
4. Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,786 katao (LEF 2018- 2016-2017 NCIP)
8. Lokasyon Capas, Tarlac; Lungsod Angeles; San Marcelino, Zambales
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon