Bláan

Ang Bláan ay ang wika ng grupong Bláan na matatagpuan sa lalawigan ng Sultan Kudarat, Sarangani, at Timog Cotabato. Nahahati ang grupo ayon sa lugar na kanilang tinitirhan: ang mga Bláan Mohen na nakatirá sa baybáying dagat; ang mga Bláan Bulol na nása bukid; at ang mga Bláan Lagëd na nakatirá sa paligid ng mga batis. 

Bukod sa mga Bláan, naninirahan rin sa lugar ang grupo ng mga Bisayà, Ilónggo, Ilokáno, at Tëduray. Kayâ naman bukod sa kanilang katutubong wika, hindi maiwasang matutuhan rin ng mga Bláan ang wika ng mga grupong ito lalo na ang wikang Ilokáno, Hiligaynón, at Bisayà. Sinasalita rin nilá ang Filipíno at Inglés na natututuhan ng mga batàng Bláan sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Bláan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bláan
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Bilic, Tiboli-Bláan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 205,193 (NSO R-XII, R-X)
8. Lokasyon mga lalawigan ng Davao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, at Timog Cotabato
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon