Chabacáno

Chabacáno ang pangkalahatang tawag sa wikang creole na nagmula sa pinaghalong Español at isa o higit pang mga wika sa Pilipinas.  Tinatawag rin itong Philippine Spanish Creole (PSC) at sinasalita sa Lungsod Cotabato, Lungsod Zamboanga, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City, Davao City, at Cavite.

Ang mga nagsasalita ng Chabacáno ay tinatawag ayon sa lugar na kanilang pinagmulan: Zamboangueño-Chabacáno para sa mga mula sa Zamboanga; Davaoeño- Chabacáno para sa mga nasa Davao; Cotabateño-Chabacáno sa mga mula sa Cotabato;  at Caviteño-Chabacáno  para sa mga mula sa Cavite. 

Isang varayti ng wikang ito ang  Bahra na isang subdiyalekto ng varayting Caviteño-Chabacáno na sinasalita sa Ternate at Lungsod Cavite, partikular sa mga barangay ng Uno-Poblacion, Barangay Dos, Barangay Tres, at Barangay San Jose.

1. Pangalan ng Wika Chabacáno
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Chabacáno
3. Pangkat na gumagamit ng wika Zamboangueño, Cotabateño; Castellano, Caviteño, Ternateño
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Creole
6. Mga kilalang wikain (dialects) Zamboangueño (Chabacano de Zamboanga); Cotabateño (Cotabato Chabacano); Davaweño (Abakay Spanish, Davao Chabacano); Caviteño (Cavite Chabacano); Ternateño (Bahra, Ternate Chabacano)
7. Populasyon 487,627 (NSO 2010 Household Population by Ethnicity) 42, 7354 - Zamboangeño Chabacano; 17,365 - Cotabato Chabacano; 22,821 - Davao Chabacano; 20,087 - Caviteño/Ternateño Chabacano
8. Lokasyon Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City, Davao City, Cavite
9. Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon