Irungdúngan

Ang Irungdúngan ay ang wika ng mga katutubong Agtâ Isirígan—isa sa tatlong grupo ng mga Agtâ na naninirahan sa lalawigan ng Cagayan. Matatagpuan silá partikular sa Annip, Rizal; Pamplona; Sanchez Mira; Ballesteros; Claveria; Allacapan; Lasam; at Abulug. 

Mataas ang pagtingin ng mga Agtâ Isirígan sa kanilang wika, at patunay riyan ang paggamit nilá nitó sa loob ng tahanan at sa kanilang komunidad. Irungdúngan ang wikang unang natututuhan ng mga batàng Agtâ Isirígan, kasunod ang Ilokáno na linggwa frangka sa kanilang lugar. Natututuhan din nilá ang wika ng mga karatig na grupo tulad ng Itáwit at Malawég. Pagtuntong sa paaralan, natutuhan naman nilá ang mga wikang panturong Filipíno at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Irungdúngan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta Isirigan
3. Pangkat na gumagamit ng wika
4. Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon
6. Mga kilalang wikain (dialects) Agta Isirigan
7. Populasyon Walang datos, naisama ang bilang nila sa ibang Agta sa lugar
8. Lokasyon Annip, Rizal, Pamplona, Sanchez Mira, Ballesteros, Claveria, Allacapan, Lasam, at Abulug, Cagayan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon