ORTOGRAPIYA NI PARANAN

EN INGKLITIKU HIDI

nilalaman

Karapatang-sipi © 2020 ng Kagawaran ng Edukasyon Dibisyon ng Isabela, at ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Disenyo ng aklat ni Kimberly De Jesus

RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi ng librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala.

Catalog-in-Publication data

Rekomendadong lahok:

Ortograpiya ni Paranan : ortograpiyang Paranan .–Maynila : Komisyon sa Wikang Filipino,
[2020],©2020.

pages ; cm

ISBN 978-621-450-029-1

  1. Paranan language — Orthography and spelling. I. Title.

499.218813     PL5550.25     P020200096

 

Inilathala ng KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Kalye JP 1005 Laurel San Miguel, Maynila
Tel. 02-8733-7260 • 02-8736-2525
Email: komisyonsawika@gmail.com
Website: www.kwf.gov.ph

KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.