Paggamit ng KWF Repositoryo ng Wika at Kultura

Pag-akses

Maaaring gamitin ng kahit sino and website na ito para sa kani-kanilang mga sariling pag-aaral at pananaliksik. Maaaring mamili sa mga tabs upang mahanap ang wika o lugar na nais saliksikin

Pag-register

Kinakailangang gumawa ng akawnt ng sinumang nagnanais na maakses ang multimedia files mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF. Layunin nitóng matukoy ang identidad ng user upang matiyak na ang multimedia files ay gagamitin lámang sa wastong paraan. I-click lamang ang tab na Magrehistro upang gumawa ng akawnt. 

Files na may Restriksiyon

Upang mapangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga informant at komunidad, may restriksiyon ang iláng multimedia files sa pag-akses onlayn. Maaari lamang itong iakses sa opisina ng KWF. Sa pagkaraang iklik ang file na may restriksiyon, punan ang kahon para sa iskedyul ng pagpunta sa opisina. Hintayin ang tugon ng KWF na ipadadalá sa email.

Paggamit ng mga Impormasyon

Ang paggamit ng bahagi o kabuoan ng datos na nása website na ito nang walang kaukulang pagsipi ay isang uri ng plahiyo. Upang maiwasan ito, iminumungkahing entri sa sanggunian ang:

Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Repositoryo ng mga Wika at Kultura, 2021. URL

Talâ: Sumangguni sa Manwal sa Masinop na Pagsulat (p. 131-132) para sa tuntunin sa URL.

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.