Maaari rin kayong magpadalá ng email sa kwf.repositoryo@gmail.com

Para naman sa pagpapaiskedyul ng pagpunta sa opisina ng KWF para sa buong akses ng KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas

Mangyaring iklik ang link na ito at punán ang form

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.