Mansáka

Mansáka ang wika ng mga katutubong Mansáka na naninirahan sa Davao Oriental, Davao del Norte, at Lambak Compostella.  

Bukod sa kanilang sariling wika ay nakaiintindi at nakapagsasalita ang mga Mansáka ng Binisayáng Mindanáw na natututuhan nilá mula sa mga karatig-grupo, at wikang Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Mansáka
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Mansáka
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan, Eastern
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 53,714 (NSO 2010 R-XI)
8. Lokasyon Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon