Butwánon

Ang Butwánon ay ang wikang sinasalita ng mga katutubong Butwánon na naninirahan sa lungsod ng Butuan,  lalawigan ng Agusan del Norte. 

Tinatawag na riverine language ang Butwánon dahil sinasalita ito ng mga taong nakatira sa tabing-Ilog tulad ng mga unang Butwánon  na nagmula pa sa mga pamayanan sa tabi ng Ilog Agusan at sa delta nito.  Gayunman, sa pagdaan ng panahon, marami nang katutubong Butwánon ang lumipat at nanirahan sa mga bayan.  Sa katunayan, sa Baryo Bagbag sa Lungsod Butuan matatagpuan ang pinakamalaking bilang ng mga nagsasalita ng Butwánon.

Sa kasalukuyan, itinuturing na moribund language o  mamamatay nang wika ang Butwánon  dahil sa pagbaba ng bilang ng mga nagsasalita nitó.  Sa buong Lungsod Butuan, halos tatlong barangay na lámang ang gumagamit nitó, ang barangay Babag, Banza, at Maon, at tuluyan pang nababawasan dahil sa impluwensiya ng wikang Sebwano na mas gamitin sa lugar.

1. Pangalan ng Wika Butwánon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Butwánon
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, South
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon Ang datos ay kasama sa nagsasalita ng Bisaya (NSO 2010)
8. Lokasyon Lungsod Butuan, Agusan del Norte
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon